Quy trình hiệu chuẩn đồng hồ nước ĐLVN 305 : 2016

Quy trình hiệu chuẩn đồng hồ nước ĐLVN 305 : 2016

Đồng hồ chuẩn đo nước – Quy trình hiệu chuẩn

Water master meters – Calibration procedure

Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình hiệu chuẩn cho các đồng hồ chuẩn đo nước (sau đây gọi tắt là đồng hồ chuẩn) có cấp chính xác đến 0,2 dùng để kiểm định đồng hồ nước.

2  Giải thích từ ngữ

Trong văn bản này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

Đồng hồ chuẩn kiểu điện từ: Thiết bị dùng để đo lưu lượng hoặc thể tích nước chảy ngang qua đồng hồ bao gồm bộ chuyển đổi đo kiểu điện từ, bộ tính toán và bộ chị thị.

Bộ chuyển đổi kiểu điện từ: Thiết bị dùng để đo lưu lượng hoặc thể tích nước theo nguyên lý điện từ với tín hiệu ngõ ra truyền về bộ phận tính toán là dòng hoặc điện áp.

Bộ phận chỉ thị: Thiết bị dùng để hiện thị các giá trị tức thời hoặc tái tạo theo thời gian từ bộ tính toán theo yêu cầu sử dụng.

Thiết bị chỉ thị: Thiết bị chỉ thị thể tích nước hoặc xung chảy qua đồng hồ.

Hệ số đồng hồ: Hệ số được dùng để hiệu chính độ lệch của số chỉ đồng hồ chuẩn so với chuẩn. Một đồng hồ chuẩn có chỉ được phép sử dụng một hệ số trong toàn bộ phạm vi lưu lượng làm việc.

Đồng hồ chuẩn có tín hiệu ra là xung: Đồng hồ phát ra các xung điện với số xung tương ứng với lượng nước chảy qua.

Độ lệch tuyến tính tương đối D: Tỷ số của các giá trị MF tại các lưu lượng kiểm tra so với giá trị trung bình MF trên toàn phạm vi lưu lượng, tính theo %.

ACC: cấp chính xác.

RES: giá trị độ chia khả dụng nhỏ nhất (sự chênh lệch giữa hai giá trị liên tiếp của bộ chỉ thị).

ĐKĐBĐ: Độ không đảm bảo đo.

3  Các phép hiệu chuẩn

Phải lần lượt tiến hành các phép hiệu chuẩn ghi trong bảng 1.

 

 

Bảng 1

 

TT Tên phép hiệu chuẩn Theo điều, mục của quy trình
1 Kiểm tra bên ngoài 7.1
2 Kiểm tra  kỹ  thuật 7.2
2.1 Kiểm tra độ kín 7.2.1
2.2 Kiểm tra độ ổn định số chỉ khi dòng

chảy dừng

7.2.2
3 Kiểm tra đo lƣờng 7.3
3.1 Xác định các lưu lượng kiểm tra 7.3.1
3.2 Xác định thời gian kiểm tra và thể tích

nước kiểm tra

7.3.2
3.3 Xác định hệ số của đồng hồ chuẩn 7.3.3

 

 

4  Phƣơng tiện hiệu chuẩn

Các phương tiện dùng để hiệu chuẩn được nêu trong bảng 2a hoặc 2b.

 

Phương tiện dùng để hiệu chuẩn đồng hồ chuẩn đo nước bằng phương pháp dung tích (*)

Bảng 2a

 

 

TT

Tên phương tiện dùng để hiệu chuẩn Đặc trưng kỹ thuật đo lường cơ bản Áp dụng theo điều mục của

quy trình

1 Chuẩn đo lường
   

Bình chuẩn (hoặc hệ thống chuẩn)

Phạm vi đo phù hợp với lưu lượng cần hiệu chuẩn.

ĐKĐBĐ uC ≤ 1/5 sai số lớn nhất cho phép của đồng hồ chuẩn cần hiệu chuẩn, hoặc hệ thống chuẩn có ĐKĐBĐ uC < 0,05 %

 

 

7.3.3

2 Phương tiện đo
 

2.1

 

Lưu lượng kế (có thể tích hợp trong 1)

Phạm vi phù hợp với lưu lượng cần hiệu chuẩn.

Sai số lớn nhất cho phép: ± 2 % giá trị đo.

 

7.3.3

2.2 Bộ đếm xung Tần số làm việc: 0,1 Hz ¸ 100 MHz 7.3.3
2.3 Nhiệt kế Phạm vi đo (0 ÷ 50) °C

Giá trị độ chia ≤ 1 °C

5.5

 

 

TT

Tên phương tiện dùng để hiệu chuẩn Đặc trưng kỹ thuật đo lƣờng cơ bản Áp dụng theo

điều mục của quy trình

 

2.4

 

Áp kế

Phạm vi đo phù hợp với áp suất làm việc của đồng hồ chuẩn .

Sai số lớn nhất cho phép ≤  ± 2,5 %

 

5.6; 5.7

3 Phương tiện phụ
3.1 Hệ thống tạo và ổn định nguồn nước Phù hợp với đồng hồ chuẩn

Độ ổn định lưu lượng: ≤ 5 %

7.2.1; 7.2.2
3.2 Hệ thống gá lắp đồng

hồ chuẩn

Phù hợp với đồng hồ chuẩn 7.2.1; 7.2.2
3.3 Hệ thống vận hành Phù hợp với đồng hồ chuẩn 7.2.1; 7.2.2

Bảng 2b

Phương tiện dùng để hiệu chuẩn đồng hồ chuẩn đo nước bằng phương pháp khối lượng(*)

 

TT

Tên phương tiện dùng để hiệu chuẩn Đặc trưng kỹ thuật đo lƣờng cơ bản Áp dụng theo

điều mục của quy trình

1 Chuẩn đo lường
   

Cân chuẩn (hoặc hệ thống chuẩn lưu lượng khối lượng chất lỏng)

Phạm vi đo phù hợp với lưu lượng cần hiệu chuẩn.

ĐKĐBĐ uC ≤ 1/5 sai số lớn nhất cho phép của đồng hồ chuẩn cần hiệu chuẩn, hoặc hệ thống chuẩn có ĐKĐBĐ uC < 0,05 %

 

 

7.3.3

2 Phương tiện đo khác
 

2.1

 

Lưu lượng kế (có thể tích hợp trong 1)

Phạm vi phù hợp với lưu lượng cần hiệu chuẩn.

Sai số lớn nhất cho phép: ± 2 % giá trị đo.

 

7.3.3

2.2 Bộ đếm xung Tần số làm việc: 0,1 Hz ¸ 100 MHz 7.3.3
 

2.3

 

Bộ tỷ trọng kế

Phạm vi đo phù hợp với khối lượng riêng của lưu chất.

Sai số lớn nhất cho phép không vượt quá: ± 0,5 kg/m3

 
2.4 Nhiệt kế Phạm vi đo (0 ÷ 50) °C

Giá trị độ chia ≤ 1 °C

5.5

 

 

TT Tên phương tiện dùng để hiệu chuẩn Đặc trưng kỹ thuật đo lƣờng cơ bản Áp dụng theo

điều mục của quy trình

 

2.5

 

Áp kế

Phạm vi đo phù hợp với áp suất làm việc của đồng hồ chuẩn .

Sai số lớn nhất cho phép ≤  ± 2,5 %

 

5.6; 5.7

3 Phương tiện phụ
3.1 Hệ thống tạo và ổn định nguồn nước Phù hợp với đồng hồ chuẩn

Độ ổn định lưu lượng: ≤ 5 %

7.2.1; 7.2.2
3.2 Hệ thống gá lắp đồng

hồ chuẩn

Phù hợp với đồng hồ chuẩn 7.2.1; 7.2.2
3.3 Hệ thống vận hành Phù hợp với đồng hồ chuẩn 7.2.1; 7.2.2

 

Chú thích: (*) Các phương tiện dùng để hiệu chuẩn được lắp đặt thành hệ thống theo sơ đồ nguyên lý tại Phụ lục 7.

 

5  Điều kiện hiệu chuẩn

Khi tiến hành hiệu chuẩn, phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

Địa điểm làm việc phải sạch sẽ, thoáng mát, không có chất ăn mòn hóa học, không có các nguồn gây biến đổi lớn về nhiệt môi trường và nhiệt độ chất khí hiệu chuẩn, không gây rung động trong quá trình làm việc.

Đồng hồ chuẩn phải được lắp đặt vào hệ thống theo đúng tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất. Các gioăng đệm không được lấn vào phần trong của ống dẫn.

Đoạn ống thẳng phía trước và phía sau của đồng hồ chuẩn phải có chiều dài không nhỏ hơn các giá trị quy định trong tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất và phải có cùng đường kính danh định với đồng hồ chuẩn.

Nước sử dụng để hiệu chuẩn đồng hồ chuẩn phải là nước không lẫn tạp chất và có thể được lấy từ bể chứa trên cao, bơm từ đường ống dẫn hoặc bể nguồn của hệ thống hiệu chuẩn.

Đồng hồ chuẩn được hiệu chuẩn ở điều kiện nhiệt độ môi trường và nước không quá 40 oC. Nhiệt độ của nước đo trên đường ống công nghệ tại vị trí lắp đặt đồng hồ chuẩn.

Trong thời gian tiến hành phép đo áp suất phía sau đồng hồ chuẩn không nhỏ hơn áp suất khí quyển.

Áp suất tối đa của hệ thống không được vượt quá áp suất làm việc lớn nhất của đồng hồ chuẩn.

 

6  Chuẩn bị hiệu chuẩn

Trước khi tiến hành hiệu chuẩn phải thực hiện công việc sau:

Vận hành hệ thống hiệu chuẩn ở lưu lượng lớn nhất cho phép trong thời gian ít nhất 15 phút để đảm bảo tách hết khí, cân bằng nhiệt độ trong hệ thống và đảm bảo hệ thống công nghệ không bị rò rỉ chất lỏng hiệu chuẩn.

7  Tiến hành hiệu chuẩn

7.1  Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

Kiểm tra tính nguyên vẹn

Đồng hồ chuẩn phải đảm bảo nguyên vẹn, không có các vết nứt ở thân, vỏ và bộ phận chỉ thị. Bộ phận chỉ thị phải đảm bảo đọc được rõ ràng và chính xác.

Kiểm tra nhãn mác và hồ sơ kỹ thuật

Thông tin trên nhãn mác và hồ sơ kỹ thuật của đồng hồ chuẩn phải phù hợp với các yêu cầu quy định như:

Hãng sản xuất;

Tên đồng hồ chuẩn;

Kiểu chế tạo;

Số chế tạo;

Phạm vi lưu lượng;

Chất lỏng làm việc;

Cấp chính xác;

Hệ số xung.

7.2  Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

Kiểm tra độ kín: Cho nước chảy qua đồng hồ chuẩn ở lưu lượng lớn nhất đạt được của hệ thống sau đó đóng van ở lối ra đồng hồ chuẩn. Đồng hồ chuẩn đạt yêu cầu nếu sau thời gian 1 phút không phát hiện sự rò rỉ nước ở đồng hồ chuẩn.

Kiểm tra độ ổn định số chỉ khi dòng chảy dừng: đảm bảo hệ thống hiệu chuẩn điền đầy nước và van ở phía sau đồng hồ chuẩn đóng kín, tiến hành quan sát số chỉ thị thể tích. Đồng hồ chuẩn nước đạt yêu cầu nếu sau thời gian 10 phút số chỉ thị thể tích không thay đổi.

7.3  Kiểm tra đo lƣờng

Đồng hồ chuẩn được kiểm tra đo lường theo trình tự nội dung, phương pháp và yêu cầu sau:

7.3.1  Xác định các lưu lượng kiểm tra

Đồng hồ chuẩn được kiểm tra đo lường theo trình tự bắt đầu từ lưu lượng nhỏ nhất đến lưu lượng lớn nhất hoặc ngược lại. Lưu lượng kiểm tra được phân bố như sau:

Với đồng hồ chuẩn kiểu điện từ và siêu âm:

Phải tiến hành kiểm tra tại tối thiểu 03 lưu lượng phân bố tương đối đều từ lưu lượng nhỏ nhất đến 30 % của lưu lượng lớn nhất đạt được do nhà sản xuất quy định.

Với đồng hồ chuẩn khác:

Hai giá trị biên lưu lượng lớn nhất, lưu lượng nhỏ nhất và ba (3) giá trị chia đều tương đối 25 %, 50 %, 75 % của lưu lượng lớn nhất đạt được do nhà sản xuất quy định.

Các giá trị lưu lượng kiểm tra thực tế được phép sai lệch trong phạm vi ± 2 %.

Các bạn có thể tham khảo thêm Tại Đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *