Tán các loại

Liên hệ

Đường kính: M5 – M48 Bước ren: 1 – 3.5mm Chiều dài: tương ứng Bề mặt: đen, xi trắng, xi bảy màu, mạ nhúng nóng…

Ghi chú : Đường kính: M5 – M48 Bước ren: 1 – 3.5mm Chiều dài: tương ứng Bề mặt: đen, xi trắng, xi bảy màu, mạ nhúng nóng…

Danh mục: