Đồng hồ Sensus WP – Dynamic

Liên hệ

WP-Dynamic BMF là đồng hồ đo nước tuabin Woltman không có hợp kim đồng cho nước lạnh đến 50 ° C và nước nóng lên đến 130 ° C.